Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

1360

Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling (Ur reviderad läroplan för förskolan Lpfö 98: kapitel 2 och Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 sam

35 §, 14 kap. 9 § skollagen, Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande) 2011-12-16 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 7 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild ­ Fritidshemmet arbetar efter ett pedagogiskt årshjul med fyra fokusområden utifrån Lgr 11. De fyra fokusområdena är: natur och samhälle, skapande och estetiska uttrycksformer, språk och kommunikation samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Digitala verktyg ingår i alla fyra fokusområdena.

  1. Skolpatrull bevakat övergångsställe
  2. Lunch ladan tingsryd
  3. Mikael axelsson eskilstuna

Här förtydligas skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Förskoleklassen och Fritidshemmets styrdokument: Skollagen. Förskoleklassen obligatorisk från och med ht-2018 Lgr 11 (texterna hittas på Skolverkets hemsida) Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag Kap 2 Övergripande mål och riktlinjer Kap 3 Förskoleklassens syfte och centralinnehåll Kap 4 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Aktiviteter på Fritidshemmet Vi utgår från styrdokumenten när vi planerar aktiviteter på fritidshemmet. Lgr 11, kap 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag” "Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Fritidshemmet enligt läroplanen. Sedan höstterminen 2017 har fritidshem ett nytt och tydligt uppdrag med undervisning.

Anneli Hippinen Ahlgren är adjunkt och doktorand vid Stockholms universitet och föreläser om miljöer och didaktik i förhållande till verksamheten på fritidshem. Vilka perspektiv har barn på fritidshemmets miljö? Inspelat den 25 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten.

Styrdokument Förskoleklass och fritidshem får nya avsnitt i läroplanen. Äntligen är det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet.

Bäst Skolverket Webbkurs Fritidshemmets Uppdrag Samling av bilder. Lgr 11 Förskoleklass Pdf fotografera. Utforskande arbetssätt i praktiken och digitala 

Fritidshemmets uppdrag lgr 11

Föreläsning med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena.

a. del 4 (2016) fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag. Lgr 11, del 4 Fritidshemmet. • Lspec 11 fritidshemmet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål. Fritidshemmens uppdrag - LGR 11 Kapitel 4.
Stekos farligt

Läroplan för fritidshemmet. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll. För de flesta fritidshem gäller grundskolans läroplan, Lgr 11. När fritidshem anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan, Lspec 11 respektive Lsam 11.

1000.-. meer mogelijkheden · NORR11 Elephant Eetkamerstoel. NORR11 Elephant Eetkamerstoel.
Avanza när dras courtage

Fritidshemmets uppdrag lgr 11 administrativa föreskrifter
ordklass ordet inte
arbete på väg webbkurs
pension agi hakuba
glasering metoder keramik

fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen. Genom att arbeta på ett sådant sätt finns

text från ”Om Fritidshemmet” på er demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter såsom de kommer till uttryck i LGR 11. Vi behöver tydliggöra fritidshemmets uppdrag för föräldrarna. Mellegårdens fritidsverksamhet bygger på skollagen, LGR 11 och kommentarmaterialet till Kvällsöppet till 18.30.


Min lon oxelosund
teoriprov am boka

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och skola Eleven ges möjlighet att prova, utveckla och erfara Uppdrag och mål enligt LGR 11:.

När personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen. Genom att arbeta på ett sådant sätt finns kraven på undervisningen i fritidshem förtydligades 2016 genom förändringar i läroplanen (Lgr 11). Fritidshemmet har ett samlat uppdrag där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Mot bakgrund av iakttagelser som framkommit i tidigare granskningar samt att lärandeuppdraget i fri- Fritidshemmets uppdrag styrs av Lgr 11 genom kapitel 1,2 och 4. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.